Wolontariat jako forma działalności społecznej

Rzeszów

Książki:

 1. Doktor klaun! : terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa / Przemysław Paweł Grzybowski. - Kraków : "Impuls", 2012.
  WypRz  239408 – Rzeszów ; BMWyp 61400 – Mielec ; BSdzW 43520  - Sędziszów
 2. Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu / Mirosław Górecki. - Warszawa : "Żak", 2013.
  WypRz 240469 - Rzeszów ; BMWyp 61702 – Mielec ; BSdzW 43525 – Sędziszów
 3. Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna : "Via Medica" : , 2009.
  CzytR 241030 - Rzeszów
 4. Pedagog wobec osoby chorego / Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
  WypRz 234911 – Rzeszów ; BMWyp 59303 – Mielec ; BŁWyp 34568 – Łańcut ; BLżWy 32806 – Leżajsk
 5. Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego / red. Piotr Krakowiak, Aleksandra Modlińska, Józef Binnebesel. Wyd. 3. Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2009.
  WypRz 242560 – Rzeszów ; BSdzW 44321 – Sędziszów
 6. Pomoc jako zachowanie prospołeczne / red. Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie. Instytut Socjologii, 2012.
  CzytR 240267 - Rzeszów ; BStWy 36586 - Strzyżów
 7. Poradnictwo wolontariackie / Agnieszka Piasecka. - Toruń : "Adam Marszałek", 2014.
  BMWyp 62387 – Mielec
 8. Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998.
  BStWy 30692 – Strzyżów ; BMWyp 53344 – Mielec ; BMCzy 55106 – Czyt. Mielec
 9. Starość non profit : wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie / Aleksandra Błachnio. - Wyd. 2. poszerz. i zm. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2012.
  WypRz 240272 - Rzeszów
 10. Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006.
  CzytR 230378 - Rzeszów ; BSdzW 39636 – Sędziszów ; BMWyp 56722 – Mielec ; BŁWyp 33284 – Łańcut
 11. Uczestnictwo społeczne młodzieży : możliwości działań - opinie i postawy / Agnieszka Naumiuk. - Toruń : "Akapit", 2007.
  BŁWyp 33052 - Łańcut
 12. Wolontariat : Jak pracować z wolontariuszami / Paweł Jordan, Małgorzata Ochman. - Warszawa :  "Boris", 1997.
  BMWyp 66323 - Mielec
 13. Wolontariat hospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna / Patrycja Stawiarska. - Warszawa : "Difin", 2011.
  WypRz 236414 - Rzeszów ; BMWyp 61523 – Mielec ; BSdzW 40127 – Sędziszów; BŁWyp 35089 – Łańcut
 14. Wolontariat i samopomoc : podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka / pod red. Piotra Sikory. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2007.
  WypRz 237675 - Rzeszów ; BSdzW 40838 – Sędziszów
 15. Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej / pod red. Bożeny Matyjas. - Wszechnica Świętokrzyska, 2009.
  BSdzW 43630 – Sędziszów ; BSdzC 43629 – Czyt. Sędziszów
 16. Wolontariat międzynarodowy : pakiet szkoleniowy / [aut. Luis Amorim i in. ; red. Tony Geudens ; tł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu Młodzież, 2000.
  BMWyp 61825 - Mielec
 17. Wolontariat, młodzież, wychowanie / Katarzyna Braun. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012.
  WypRz 240013 - Rzeszów ; CzytR 240093 - Rzeszów
 18. Wolontariat szansą rozwoju społecznego : rekomendacje dla pracy socjalnej / nauk. Anna M. Kola, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. -  Toruń :  "Akapit", 2012.
  Sygn. WypRz 240335 - Rzeszów ;  BMWyp 61384 – Mielec ; BSdzW 42048 – Sędziszów
 19. Wolontariat w hospicjum impulsem do zmiany w człowieku? / Małgorzata Kostek. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2010.
  BLżWy 33129 - Leżajsk
 20. Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : "Akapit", 2005.
  BMWyp 57067 - Mielec ; BMCzy 55741 – Czyt. Mielec
 21. Wolontariat w opiece u kresu życia : geneza, rozwój, funkcjonowanie, możliwości optymalizacji i integracji : ku syntezie socjopedagogicznej / Piotr Krakowiak. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika,2012.
  WypRz 240741 - Rzeszów
 22. Wolontariat w Polsce : raport z badań w latach 2000-2003 / Zbigniew Tokarski. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008.
  BLżWy 32828 – Leżajsk ; BŁWyp 34005 – Łańcut ; BMCzy 58332 – Czyt. Mielec
 23. Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej : prawo i praktyka / Agnieszka Bejma ; Instytut Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2012.
  WypRz 241070 - Rzeszów
 24. Wolontariat w teorii i praktyce / red. nauk. Małgorzata Danielak-Chomać, Barbara Dobrowolska, Agnieszka Roguska. - [Wiśniew] : Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Szansa" ; Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2010.
  BSdzW 40097 – Sędziszów ; BŁWyp 34977 - Łańcut
 25. Wolontariat w trzecim sektorze : prawo i praktyka / Dorota Moroń. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski,
  Sygn. WypRz 234930 – Rzeszów ; BLżWy 32845 – Leżajsk
 26. Wolontariusz w życiu społecznym środowiska lokalnego : I dyskusyjne forum / pod red. Barbary Kromolickiej. - Szczecin : Poligrafia Akademii Rolniczej, 2003.
  WypRz 237676 - Rzeszów
 27. Wyzwania XXI wieku a człowiek / red. Paweł Maciaszczyk, Beata Zięba-Kołodziej, Lidia Kaliszczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego, 2015.
  CzytR 245011 - Rzeszów

Artykuły:

 1. Akademia Przyszłości / Marlena Gutkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 40-43
 2. Akademia Przyszłości, czyli jak uczymy wygrywać / Aleksandra Wójcik.// Świat Problemów. - 2015, nr 6, s. 25-28
 3. Analiza ilościowa i jakościowa wyniku egzaminu praktycznego typu OSCE dla kandydatów na wolontariuszy pracujących z chorymi w hospicjum / Marta Szeliga [i in.].// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 1, s. 148-158
 4. Bibliotekarz - wolontariusz w... bibliotece / Magdalena Kokosińska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 3, s. 11-13
 5. Być dobrym wolontariuszem / Marta Chowaniec.// Gazeta Szkolna. - 2010, nr 37, s. 14
 6. Cały czas myślisz o niebezpieczeństwie.// Wychowawca. - 2018, nr 7-8, s. 24-25
 7. Chcę być wolontariuszem(ką)! / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 1, s. 12
 8. Chcę pomagać z potrzeby serca / Katarzyna Cichecka.// Gazeta Szkolna. - 2006, nr 32/33, s. 23
 9. City Angels - przykład służby drugiemu człowiekowi / Anna Agnieszka Carleo.// Praca Socjalna. - 2013, nr 6, s. 129-137
 10. Co moja rodzina może dać innym? : czy wolontariat może być zabawą? / Anna Żukowska.// Praca Socjalna. - 2015, nr 2, s. 99-108
 11. Co wynika z pomagania / Małgorzata Szcześniak, Gloria Rondon.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 84-90
 12. Czego uczy wolontariat? / Joanna Żepielska.// Emocje. - 2011, nr 1, s. 12-14
 13. Dać dzieciom szansę / oprac. JAC.// Remedium. - 2006, nr 6, s. 24-25
 14. Doradca zawodowy, pracownik socjalny, wolontariusz - realizatorzy zadań pracy socjalnej / Renata Kowal.//W: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym. - Kraków : Impuls, 2010. - S. 139-145
 15. Doświadczenia reintegracji i adaptacji społecznej skazanych poprzez wolontariat w ośrodkach paliatywno-hospicyjnych : perspektywa inicjatora, koordynatora i badacza ogólnopolskiego projektu włączenia skazanych do wolontariatu hospicyjnego / Piotr Krakowiak.// W: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym : stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 225-239
 16. Doświadczenie wolontariuszy w projekcie Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 / Katarzyna Kajdanek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 4, s. 19-27
 17. Duchowość i jej związek ze zdrowiem w ujęciu logoteorii / Patrycja Stawiarska.// Przegląd Psychologiczny. - T. 47, nr 1 (2004), s. 47-60
 18. Działalność brytyjskich organizacji wolontarystycznych jako egzemplifikacja animowania społeczności lokalnych / Alina Matlakiewicz.// Edukacja Dorosłych. - 2007, nr 1-4, s. 69-81
 19. Działalność społeczna a awans zawodowy / Iwona Wolińska.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 12-15
 20. Działalność społeczna seniorów w obszarze trzeciego sektora z perspektywy przystosowania do starości / Dorota Kołodziej.// W: Pomoc jako zachowanie prospołeczne / red. Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. - S. 433-443
 21. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu / Agata Banet, Elżbieta Wójcik.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 12-13
 22. Działalność wolontariatu na rzecz organizacji pożytku publicznego / Katarzyna Płonka-Bielenin.// Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - 2009, nr 2, s. 68-86
 23. Działalność wolontariuszy w Przasnyszu / Izabela Edyta Dąbrowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 37-40
 24. Działania wolontariackie w systemie skutecznej pomocy dziecku i jego rodzinie / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak.//W: Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju : nowe perspektywy - nowe wyzwania. - Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011. - S. 299-311,
 25. Dzielmy się miłością / Jan Chrapek.// Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 5-9
 26. Edukacja i koordynacja elementem włączania do wolontariatu sąsiedzkiego i parafialnego w społeczności lokalnej / Anna Janowicz.// W: Edukacja a włączenie społeczne : konteksty socjalne i pedagogiczne. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 163-179
 27. Edukacja obywatelska po godzinach / Danuta Rodziewicz ; rozm. przepr. Małgorzata Machałek.// Wiadomości Historyczne. - 2012, nr 4, s. 30-32
 28. Edukowanie osób dorosłych i starszych do wolontariatu na rzecz chorych u kresu życia : włączenie społeczne poprzez zaangażowanie socjalne i duchowo-religijne / Piotr Krakowiak.// W: Edukacja a włączenie społeczne : konteksty socjalne i pedagogiczne. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 181-195
 29. Europejski Rok Wolontariatu - realizacja projektu "Dreams and Teams" / Michał Bronikowski [i in.].// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 9, s. 36-42
 30. Godna śmierć : wartość wolontariatu w ruchu hospicyjnym / Marek Olejniczak.// Edukacja Filozoficzna. - Vol. 39 (2005), s. 87-98
 31. Historia płockiego hospicjum : relacja wolontariuszki / Katarzyna Zawadzka.// Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s. 139-143
 32. Idea wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży w działalności Akademii Przyszłości w Rzeszowie / Patrycja Pastuła.// W: Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 143-163
 33. Ilościowa ewaluacja programu "Młody wolontariusz" / JAC.// Remedium. - 2012, nr 3, s. 24-25
 34. Inne osiągnięcia pod lupą / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2007, nr 46, s. 9
 35. Jacy wolontariusze tworzą zmianę społeczną? Badanie porównawcze grup wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi / Marek Smulczyk.// Kultura i Edukacja. - 2014, nr 2, s. 83-102
 36. Jak zaktywizować uczniów / Katarzyna Karwacka, Olga Napiontek.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 6, s. 58-60
 37. Kandydaci do wolontariatu - przykład Hospicjum św. Łazarza w Krakowie / Anna Seredyńska.// Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 4, s. 131-145
 38. Karta etyczna wolontariusza z 1996 roku.//W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 458
 39. Klub sportowy jako organizator czasu wolnego młodzieży wiejskiej : szkic z animacji wolontariatu w środowisku marginalizowanym / Konrad Burdyka.// W: Młodzież w czasie wolnym : między przyjemnością a obowiązkami. - Toruń : "Adam Marszałek", 2011. - S. 160-178
 40. Kolorowa ściana / Magdalena Wybrańska.// Emocje. - 2011, nr 1, s. 15-16
 41. Konferencja z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 / Anna Witkowska-Paleń.// Społeczeństwo i Rodzina. - 2011, nr 2, s. 225-227
 42. Kościół katolicki wobec wolontariatu - inicjatywy i przedsięwzięcia organizacyjne / Justyna Deręgowska.//W: Poradnictwo : kolejne przybliżenia. - Toruń : Adam Marszałek, 2011. - S. 455-475,
 43. Kwestie organizacyjne / Anna Klimowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3, s. 78-82
 44. Ludziom można ufać / Agnieszka Ziobro.// Animator Kultury. - 2011, nr 3, s. 16-17
 45. Młody wolontariat / Łukasz Mrózek.// Wychowawca. - 2018, nr 7-8, s. 36-39
 46. Młodzież w działaniu, Wolontariat Europejski / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 1, s. 53-56
 47. Młodzieżowy wolontariat w służbie niepełnosprawnym / Grzegorz Pal.// Auxilium Sociale. - 2004, nr 1, s. 157-160
 48. Moda na wolontariat w Wielkiej Brytanii / Małgorzata Nutt.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 53-55,
 49. Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci / Grzegorz Piekarski.// Edukacja. - 2006, nr 4, s. 24-38,
 50. Motywacje wolontariuszy w Polsce / Dominik Buttler.// Polityka Społeczna. - 2018, nr 2, s. 29-36
 51. Motywy działania wolontariuszy / Izabela Edyta Dąbrowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 47-50
 52. Motywy podejmowania działań wolontariackich wśród młodzieży szkolnej / Monika Kapuścińska.// W: Pomoc jako zachowanie prospołeczne / red. Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. - S. 317-326
 53. Motywy podejmowania wolontariatu sportowego na przykładzie wolontariuszy biorących udział w Mistrzostwach Europy Juniorów 2013 w Poznaniu / Agnieszka Albrecht.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2013, nr 3, s. 103-110
 54. Na misję? Kilka uwag o wolontariacie medycznym / Maria Strzemieczna.// Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2016, nr 10, s. 4-7
 55. Nauczyciel jako inicjator działań w środowisku lokalnym : między profesjonalizmem a wolontariatem / Anna Weissbrot-Koziarska.// W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego. - Toruń : " Adam Marszałek", 2016. - S. 178-191
 56. "Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym" : słabość i choroba jako motywacja do wolontariatu hospicyjnego / Anna Seredyńska.// Nauczyciel i Szkoła. - 2017, nr 4, s. 85-104
 57. Nowy wolontariat w polu zróżnicowań : poszukiwanie modelu / Agnieszka Jeran, Anita Basińska.// Kultura i Edukacja. - 2014, nr 1, s. 123-145
 58. O odpowiedzialności społecznej / Andrzej Janowski.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 7-8
 59. O ofiarności społecznej i wolontariacie / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 11-20
 60. Od pomysłu do realizacji - klasa wolontariacka : lekcja 6 / rok szkolny 2011 / 2012 / Danuta Rodziewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 23-30
 61. Od wolontariatu do zatrudnienia / Anna Wojtas, Ewelina Czyż, Katarzyna Chrząszcz.// Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 2, s. 103-114
 62. Odcienie i cienie wolontariatu / Ewa Włodarczyk.// Kultura i Edukacja. - 2011, nr 3, s. 26-50,
 63. Odpowiedzialny wolontariat / Maria Pulczyńska, Tadeusz Pulczyński.// Wychowawca. - 2017, nr 1, s. 8-9
 64. Opieka jako kategoria moralna z perpektywy familiologa / Urszula Gruca-Miąsik.// W: Familiologia XXI wieku : wyzwania i oczekiwania. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - S. 13-33
 65. Optymizm sprawczy i orientacje kontroli wśród wolontariuszy / Katarzyna Olkowska.//W: O różnych obliczach altruizmu. - Warszawa : "Scholar", 2008. - S. 134-143,
 66. Organizacja młodzieżowego wolontariatu / Katarzyna Braun.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s. 58-61
 67. Organizacje pozarządowe jako miejsce pracy dla młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie : wzory pracy w czasie wolnym / Ewa Giermanowska.// W: Młodzież w czasie wolnym : między przyjemnością a obowiązkami. - Toruń : "Adam Marszałek", 2011. - S. 273-294
 68. Partnerstwa lokalne na rzecz silniejszych społeczności. Przykład wolontariatu w Janowie Lubelskim / Marta Czechowska-Bieluga, Anna Mazur.// Praca Socjalna. - 2017, nr 4, s. 87-99
 69. Pedagog-wolontariusz jako kreator dialogicznej przestrzeni spotkania z innym / Agata Cudowska.// W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016. - S. 164-177
 70. Pieniądze to nie wszystko / Marta Pietrusińska.// Animator Kultury. - 2011, nr 4, s. 20-21
 71. Pięciolecie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konferencja MPiPS / Jan Dzierzgowski.// Polityka Społeczna. - 2008, nr 5/6, s. 31-35
 72. Po co uczniom wolontariat i akcje charytatywne? / Małgorzata Łoskot.// Głos
  - 2017, nr 12, s. 3-7
 73. Podstawy kształcenia tanatologicznego wolontariuszy hospicyjnych w szkole / Piotr Krakowiak.// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 54-62
 74. Pomagać nie na pokaz : dzieci, młodzież, wolontariat / Magdalena Goetz.//
  Głos Nauczycielski. - 2016, nr 5, s. 14
 75. Pomagamy! / Grażyna Okroj.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 12, s. 23
 76. Pomoc, która działa / Wojciech Zięba ; rozm. przepr. Kamila Gałuszka. // Wychowawca. - 2018, nr 7-8, s. 5-7
 77. Pomóc innym, pomóc sobie : organizacja wolontariatu w szkole / Rafał Błażejowski.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, listopad, s. 60-61
 78. Postawy wolontariuszy Miejskiego Hospicjum w Płocku wobec kresu życia / Dorota Zawadzka.// Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 107-113
 79. Potrzeba wolontariuszy... / Marta Kowalczuk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 51-53
 80. Potrzeba wychowania do współpracy opiekunów rodzinnych osób przewlekle chorych, starszych i niesamodzielnych z wolontariuszami w środowisku lokalnym / Anna Janowicz.// Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 6, s. 32-36
 81. Poziom altruizmu a motywacja wolontariuszy wspierających społeczną aktywność młodych dorosłych z niepełnosprawnością ruchową, zależnych fizycznie / Grażyna Aondo-Akaa.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2018, nr 2, s. 127-139
 82. Praca w hospicjum w doświadczeniach wolontariuszy / Natalia Sas.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 23-26
 83. Praca wolontarystryczna - historia i współczesność / Anna Kanios.// Praca Socjalna. - 2007, nr 2, s. 14-26
 84. Praca z uchodźcami z perspektywy uczestnika programu Wolontariat Europejski / Daniel Eichner, Anna Młynarczuk-Sokołowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 25-30
 85. Prawne i praktyczne aspekty wolontariatu w działalności polskich partii politycznych / Agnieszka Bejma.// Kultura i Edukacja. - 2014, nr 1, s. 169-191
 86. Prawne podstawy wolontariatu w szkole / Michał Łyszczarz.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s. 51-54
 87. Problem motywowania ludzi do pracy w trzecim sektorze / Anna Wziątek-Staśko.// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2011, nr 2, s. 76-83,
 88. Propozycje pomocy do zajęć edukacyjnych związanych z końcem życia i wolontariatem / wybór i oprac. Jolanta Walkiewicz [i in.].// W: Jak rozmawiać z  uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 332-362
 89. Przeciwdziałanie krzywdzeniu małych dzieci w rodzinach - program wolontariatu w społeczności lokalnej / Ginta Svekere.// Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 4, s. 78-85
 90. Razem łatwiej - wolontariat jest jak... : dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum / Julita Nagel.// Katecheta. - 2010, nr 12, s. 43-46
 91. Regulamin wolontariusza z 1985 roku.//W: O etyce służb społecznych : praca zbioowa. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 433
 92. Rok szkolny 2016/2017 Rokiem Wolontariatu / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 11, s. 4-7
 93. Rola kampanii społecznych w zaangażowaniu młodzieży w wolontariat / Katarzyna Braun.//W: Media w wychowaniu chrześcijańskim. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010. - S. 629-637,
 94. Rola wolontariatu w pracy z dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej / Sylwia Matuszewska.//W: Współczesne koncepcje w opiece nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008. - S. 62-67,
 95. Rola wolontariuszy w opiece hospicyjnej na przykładzie poznańskiego Hospicjum Palium / Anita Basińska, Mikołaj Jacek Łuczak.//W: Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. - S. 157-173,
 96. Rozwijanie kompetencji przyszłych pedagogów w Volontario / Agnieszka Bojarczuk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 8, s. 28-31
 97. Scenariusze tematycznie związane z wolontariatem / Katarzyna Chomicz [i in.].// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 294-321
 98. Seniorzy aktywni społecznie / Bogusława Urbaniak.// Polityka Społeczna. - 2013, nr 4, s. 6-11
 99. Społeczeństwo obywatelskie - NGO - wolontariat : bibliografia (wybór).// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 46-51
 100. Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych / Małgorzata Załuska.//W: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. - Warszawa : "Interart", 1996. - S. 73-101,
 101. Społecznicy czy profesjonaliści ? : dyskusja redakcyjna / Krystyna Karwicka-Rychlewicz.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2004, nr 3, s. 63-75
 102. Strona internetowa jako sposób informowania o wolontariacie / Paweł Marchel.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 3, s. 49-52
 103. Szkolenie japońskich wolontariuszy do pracy za granicą / Monika Winiarska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 48-51
 104. Szkolne koła Caritas / Piotr Mazur.// Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 14
 105. Szkolne koło Caritas jako forma wychowania młodzieży do wolontariatu chrześcijańskiego / Anna Zellma.// Katecheta. - 2010, nr 12, s. 4-13
 106. Szkolny wolontariat / Jan Majchrzak.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, S. 15-19
 107. Szlachetna idea wolontariatu / Aldona Rumińska.// Wychowawca. - 2013, nr nr 11, s. 20
 108. Ślad miłości / Renata Chrzanowska.// Wychowawca. - 2017, nr 1, s. 5-6
 109. Teoretyczne aspekty opieki w sytuacji umierania i śmierci / Jerzy Stochmiałek.//W: Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. - S. 85-98,
 110. Teoretyczne podstawy wolontariatu (w polu pracy socjalnej) w koncepcjach działania społecznego / Grzegorz Piekarski.// Praca Socjalna. - 2017, nr 1, s. 56-74
 111. Typologia polskich wolontariuszy według systemu wartości - możliwości spójnego referencyjnego układu czynności pomagania / Ewa Ger.// Chowanna. - T. 1 (2009), s. 207-220,
 112. Trzy filary działalności prospołecznej: altruizm - wolontariat - filantropia : odniesienia pedagogiczne / Beata Maria Nowak.//W: Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo  Piotrkowskie, 2009. - S. 47-56
 113. Uczniowie kształtują kompetencje społeczne jako Latarnicy Polski Cyfrowej / Marcin Zaród.// Meritum. - 2014, nr 2, s. 101-103
 114. Uczniowska pomoc / Paulina Gumowska.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3, s. 82-84
 115. Uwarunkowania aktywności woluntarystycznej człowieka dorosłego / Anna Kanios.// Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2-4, s. 119-129,
 116. "Voluntas" - woluntariat jako praca - trangresyjne formy wolonariatu. Ciągłość i zerwanie / Marek Nowak.// Kultura i Edukacja. - 2014, nr 1, s. 214-242
 117. W stronę przyjaźni zorganizowanej : wolontariat koleżeński jako brakujący element kompleksowego systemu wsparcia osób z autyzmem / Mateusz Płatos, Kinga Wojaczek, Adam Zawisny.// W: Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015. - S. 109-129
 118. Wartość wolontariatu z perspektywy studenta uczelni medycznej / Katarzyna Kordiuk [i in.].// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 2, s. 63-75
 119. Wiosna Bohaterów, czyli krótka historia pewnego stowarzyszenia / Magdalena Łuczak.// Praca Socjalna. - 2009, nr 6, s. 113-119
 120. Wiosna, czyli każde dziecko odnosi sukces / Joanna Wójtowicz.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 57-66
 121. Wolontariat - blaski i cienie / Mirosław Górecki.// W: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1. - Warszawa : "Żak", 2013. - S. 78-92
 122. Wolontariat - jako przestrzeń edukacyjna i inkluzyjna / Tadeusz Maszczak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 11, s. 12-15
 123. Wolontariat - nieoceniona pomoc przy organizowaniu festynów / Michał Bronikowski [i in.].// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 16-22
 124. Wolontariat - praca społeczna alternatywą dla kary pozbawienia wolności / Joanna Grabias.//W: Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.   
  - S.  209-216,
 125. Wolontariat - szansa i nadzieja / Małgorzata Kołecka.// W: Pomoc jako zachowanie prospołeczne / red. Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. - S. 301-315
 126. Wolontariat - szkoła życia i człowieczeństwa : (zstawienie bibliograficzne w wyborze) / oprac. Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 3, s. 53-60
 127. Wolontariat - w edukacji, sporcie, w ruchu olimpijskim i paraolimpijskim / Paulina Wysocka.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 2, s. 29-32
 128. Wolontariat - z potrzeby serca / Dorota Zając.// Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 12-14
 129. Wolontariat / Adam Podgórecki.//W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 25-29
 130. Wolontariat, czyli dobro za żadną cenę / Aleksandra Wójcik.// Świat Problemów. - 2016, nr 12, s. 19-22
 131. Wolontariat dla... siebie / Beata Kołakowska.// Charaktery. - 2013, nr 12, s. 40-43
 132. Wolontariat długoterminowy / Magdalena Arczewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 1, s. 3-8
 133. Wolontariat drogą pracy nad sobą / Katarzyna Braun.// Rocznik Pedagogiczny. - T. 39 (2016), s. 123-131
 134. Wolontariat Europejski i jego recepcja w Polsce / Agata Cudowska, Agata Butarewicz.// Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 2, s. 73-88
 135. Wolontariat formą zdobywania doświadczeń zawodowych / Arleta Radomska.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 31-34
 136. Wolontariat hospicyjny wczoraj a dziś : próba opisu zmian strategii mobilizacyjnej do wolontariatu w perspektywie symbolicznej / Paulina Wiensak.// Kultura i  Edukacja. - 2014, nr 1, s. 243-261
 137. Wolontariat hospicyjny więźniów : w kierunku inkluzji społecznej / Robert Witkowski.// W: Psychologia penitencjarna. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 298-327
 138. Wolontariat i działalność dobroczynna studentów pedagogiki - wybrane aspekty / Anna Zawada.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 9, s. 18-24
 139. Wolontariat i uczenie się przez całe życie : Biblioteka Publiczna w Ursusie na konferencji w Ankarze / Piotr Jankowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 10, s. 20-21
 140. Wolontariat jako dobry wstęp do pracy w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej / Anna Wojtas.// W: Asystent osoby niepełnosprawnej. T. 1, Założenia - oczekiwania - praktyka. - Cieszyn : "Arka", 2013. - S. 25-31
 141. Wolontariat jako forma aktywizacji młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej / Marcin Lerka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 9, s. 22-27
 142. Wolontariat jako forma aktywizacji osób w wieku emerytalnym / Monika Czerkacz.//W: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. - Lublin : Katolicki  Uniwersytet Lubelski, 2005. - S. 241-248,
 143. Wolontariat jako forma aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / Kinga Sarad-Deć.// Roczniki Pedagogiczne. - T. 5, nr 4 (2013), s. 163-174
 144. Wolontariat jako forma aktywności młodzieży / Beata Hoffmann.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 30-34
 145. Wolontariat jako forma działania profilaktycznego / Grzegorz Kata.// Remedium. - 2010, nr 6, s. 30-31
 146. Wolontariat jako forma integracji społeczności lokalnej / Anna Beata Juklaniuk.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 52-53
 147. Wolontariat jako forma przygotowania zawodowego na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu / Ewa Koper, MonikaStadnik.// W: Wyzwania XXI wieku a człowiek. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.  Stanisława Tarnowskiego, 2015. - S. 79-89
 148. Wolontariat jako forma uspołeczniania dzieci i młodzieży / Anna Karasińska.//W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. - Kraków : "Impuls", 2012. - S. 43-54
 149. Wolontariat jako forma zatrudnienia stosowana przez biblioteki / Rafał Golat.// Bibliotekarz. - 2005, nr 9, s. 21-22
 150. Wolontariat jako narzędzie budowy kapitału społecznego w świetle badań nad wolontariatem akcyjnym w trzech polskich miastach / Anita Basińska, Piotr Matczak.// Przegląd Socjologiczny. - T.59, z. 4 (2010), s. 83-102,
 151. Wolontariat jako nowa jakość pracy pomocowej na przykładzie Hospicjum św. Łazarza w Krakowie / Józefa Kucharska, Ewelina Zdebska.//W: Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. - S. 175-187,
 152. Wolontariat jako nowe zjawisko w Polsce / Anna Karasińska.// Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 122-129
 153. Wolontariat jako sposób spędzania czasu wolnego / Natalia Tworek.// W: Czas wolny : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2009. - S. 103-108
 154. Wolontariat jako szkoła empatii. Cz. 1 / Marta Majorczyk.// Sygnał. - 2017, nr 10, s. 20-23
 155. Wolontariat jako szkoła empatii. Cz. 2 / Marta Majorczyk.// Sygnał. - 2017, nr 11, s. 41-43
 156. Wolontariat międzynarodowy jako doświadczenie edukacyjne młodzieży / Adrianna Matuszewska.//W: Edukacja wobec tożsamości społecznej. - Gdańsk : "Harmonia", 2008. - S. 297-306,
 157. Wolontariat młodzieży - korzyści i zagrożenia / Grzegorz Idziak.// Doradca Zawodowy. - 2013, nr 3, s. 40-42
 158. Wolontariat młodzieżowy jako sposób radzenia sobie z kryzysem w wartościowaniu / Grzegorz J. Kata.// W: Młodzież zagubiona - młodzież poszukująca. - Lublin : "Innovatio Press", 2013. - S. 181-198
 159. Wolontariat młodzieży - korzyści i zagrożenia / Grzegorz Idziak.// Doradca Zawodowy. - 2013, nr 3, s. 40-42
 160. Wolontariat młodzieży uzależnionej jako otwarta forma resocjalizacji / Krzysztof Zieliński.// W: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym : stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 305-328
 161. Wolontariat na rzecz ludzi potrzebujących pomocy : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej lub kl. I-III gimnazjum / Maria Pułczyńska.// Wychowawca. - 2017, nr 1, s. 32-33
 162. Wolontariat niedostosowanych społecznie w zespołowej opiece paliatywno-hospicyjnej / Piotr Krakowiak, Agnieszka Paczkowska, Anna Janowicz.// W: Współczesne problemy resocjalizacji : w poszukiwaniu nowych rozwiązań. - Toruń : "Akapit", 2015. - S. 343-360
 163. Wolontariat okiem wolontariusza na podstawie Bydgoszcz Triathlon 2015 : organizacja imprez sportowych / Paweł Marchel.// Wychowanie Fizyczne i  Zdrowotne. - 2016, nr 2, s. 24-27
 164. Wolontariat osób niepełnosprawnych : aspekty rozwoju zawodowego i osobistego na (nie w pełni sprawnym) rynku pracy / Agnieszka Piasecka.// Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 3, s. 29-36
 165. Wolontariat pracowniczy jako forma kształcenia ustawicznego / Magdalena Barańska.// Studia Edukacyjne. - Nr 29 (2013), s. 233-253
 166. Wolontariat pracowniczy w przedsiębiorstwie / Urszula Gołaszewska-Kaczan.// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2008, nr 12, s. 45-51,
 167. Wolontariat przeciwko marginalizacji / Urszula Sobkowiak.//W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 426-433,
 168. Wolontariat seniorów w instytucjach polityki społecznej / Robert Rogowski.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 10, s. 30-35
 169. Wolontariat studencki, czyli ferie i wakacje z pomysłem / Ewa Bielska.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 19-20
 170. Wolontariat szkolny - krok po kroku / Irena Marczyk.// Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 10-11
 171. Wolontariat szkolny : partnerstwo międzysektorowe i międzyludzkie / Kamil Kabasiński.// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 93-100
 172. Wolontariat w bibliotece - prawne uregulowania / Katarzyna Ostrowska-Pałyga.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 16-17
  200.
 173. Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej / Magdalena Arczewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7, s. 10-14
 174. Wolontariat w kontekście organizacji pozarządowych / Marek Rymsza.//W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 30-43
 175. Wolontariat w mojej szkole / Ilona Dranka.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 38203
 176. Wolontariat w organizacjach pozarządowych w Polsce / Mirosław Górecki.// Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 2, s. 89-114
 177. Wolontariat w pomocy społecznej / Barbara Kromolicka.//W: Praca socjalna w służbie ludziom. - Toruń : "Akapit", 2012. - S. 165-175,
 178. Wolontariat w procesie resocjalizacji skazanych / Jerzy Kahlan.//W: Uwarunkowania, profilaktyka i resocjalizacja aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży : praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Nauk Pedagogicznych, 2010. - S. 142-150,
 179. Wolontariat w przedsiębiorstwie / Ewa Kacak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 52-58,
 180. Wolontariat w przedszkolu ekologiczno-artystycznym / Jadwiga Gołda.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 38-40, 
 181. Wolontariat w służbie rodziny (na przykładzie działalności Fundacji "Szczęśliwe Dzieciństwo") / Justyna Truskolaska.//W: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria, historia, praktyka : praca zbiorowa. - Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008. - S. 331-340,
 182. Wolontariat w systemie oddziaływań szkolnych / Renata Kowal.// W: Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia. - Kraków : "Impuls", 2014. - S. 141-159
 183. Wolontariat w szkole - angażowanie dzieci i młodzieży w organizację szkolnej imprezy sportowej / Paweł Marchel.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 1, s.  38-45
 184. Wolontariat w świetlicy szkolnej : alternatywna forma spędzania czasu wolnego przez młodzież / Renata Pulikowska.// Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1, s. 12-13
 185. Wolontariat : wyzwanie i inwestycja / Tomasz Kozłowski.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 5, s. 50-54
 186. Wolontariat więźniów jako dobra praktyka włączania do życia w społeczności / Agnieszka Paczkowska, Piotr Krakowiak, Robert Witkowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 6, s. 20-23
 187. Wolontariat zagraniczny - szansa dla młodych / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 8, s. 50-53
 188. Wprowadzenie : czym jest wolontariat hospicyjny? / Piotr Krakowiak.// W: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. - Gdańsk : "Via Medica", 2009. - S. 87-92
 189. Wskrzesić martwy przepis / Agnieszka Bielska, Justyna Podlewska.// Niebieska Linia. - 2006, nr 2, s. 18-20
 190. Współczesna młodzież w obliczu wolontariatu : szansa na to, jak zmienić rzeczywistość / Mateusz Gabryś.//W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. - Toruń : "Akapit", 2010. - S. 48-55,
 191. Współczesny patriotyzm : kocham Polskę nowocześnie / Zdzisław Hofman.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 12-13
 192. Wybiórczy wolontariat / Daniela Becelewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 23-27
 193. Wybrane artykuły z "Problemów..." na temat wolontariatu i aktywności społecznej.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 63-64
 194. Wybrane źródła uzyskiwania wiedzy o wolontariacie / Paweł Marchel.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 5, s.
 195. Wychowawcze znaczenie wolontariatu w perspektywie teorii i praktyki pedagogicznej / Katarzyna Braun, Marek Jeziorański.// Roczniki Pedagogiczne. - T. 5, nr 4 (2013), s. 73-97  
 196. Z "Iskry" rozgorzał płomień / Danuta Elsner, Izabela Kałuża.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 20-24
 197. Zaawansowane szkolenia dla wolontariuszy : formy, cele, problemy. Teoretyczne i praktyczne implikacje dla normatywnej idei wolontariatu / Łukasz Jackiewicz, Melanie Rau// Kultura i Edukacja. - 2014, nr 1, s. 192-213
 198. Zacznij od siebie : Rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu / Halina Drachal.//  Głos Nauczycielski. - 2010, nr 51/52, s. 14
 199. Zawód: pomaganie : o fundraisingu i fundraiserach / Aleksandra Wójcik.// Świat Problemów. - 2015, nr 12, s. 32-35
 200. Zawsze chciałam pomagać / Irena Urban ; rozm. przepr. Kamila Gałuszka.// Wychowawca. - 2018, nr 7-8, s. 32
 201. Znaczenie pracy i jej dopasowanie jako predyktory zaangażowania w pracę w wolontariacie studenckim / Bohdan Rożnowski, Katarzyna Olczykowska.// Psychologia Społeczna. - 2016, nr 1, s. 45-55
 202. Znaczenie wolontariatu w pomocy społecznej i pracy socjalnej - na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej / Agnieszka Niewiara.// W: Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 447-461
 203. Znaczenie wsparcia wolontariatu osób w podeszłym wieku / Andrzej Mielczarek.//W: Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. - S. 147-156,

Filmy:

 1. Hospicjum [Film] : kochając do końca.. /  scen. i reż. Magdalena Boniowska. -  Warszawa :  "WAM" - Studio Inigo, [2009].
  AudRz 656 – Rzeszów

 

Rzeszów, dn.19.02.2019 r.
oprac. Alina Daniel
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Alina Daniel