Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie)

Rzeszów

Książki:

 1. Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych / Amadeusz Krause. – Kraków : „Impuls”, 2004.
  Strzyżów Wypożyczalnia 31380
 2. Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice / Remigiusz Kijak. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.
  Sygn. Rzeszów Czytelnia 245049, Strzyżów Wypożyczalnia 38033
 3. Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
  Sygn. Rzeszów Czytelnia 246363, Mielec Wypożyczalnia 67263, Strzyżów Wypożyczalnia 38070, Łańcut Wypożyczalnia 37706, Sędziszów Wypożyczalnia 47076
 4. Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / pod red. Joanny Głodkowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
  Rzeszów Czytelnia 246364, Mielec Czytelnia 67225, Mielec Wypożyczalnia 67262, Strzyżów Wypożyczalnia 38191
 5. Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012.
  Sygn. Rzeszów Czytelnia 240449, Rzeszów Wypożyczalnia 240687, Mielec Wypożyczalnia 61696
 6. Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) : szkice metodologiczne / Beata Borowska-Beszta. – Kraków : „Impuls”, 2005.
  Sygn. Rzeszów Czytelnia 230014, Rzeszów Wypożyczalnia 230015
 7. Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata : diagnoza, możliwości rozwojowe i edukacyjne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie stałości i zmienności w pedagogice specjalnej / Joanna Głodkowska. Wyd. 2. Kraków, Warszawa : "Impuls"; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2012.
  Rzeszów Czytelnia 243867
 8. Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności / pod red. Piotra Tomaszewskiego, Kamilli Bargiel-Matusiewicz, Ewy Pisuli. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015.
  Czytelnia Rzeszów 243470, Sędziszów Wypożyczalnia 44833
 9. Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność : uwarunkowania / Janusz Kirenko, Agnieszka Łaba-Hornecka. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018.
  Sygn. Rzeszów Wypożyczalnia 247366
 10. Niepełnosprawność intelektualna : mowa, język, komunikacja : czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? / Jacek Błeszyński. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.
  Rzeszów Czytelnia 241849, Mielec Wypożyczalnia 61963
 11. Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych / Beata Borowska-Beszta. – Kraków : „Impuls”, 2012.
  Sygn. Rzeszów Wypożyczalnia 240264
 12. Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości / pod red. Remigiusza Kijaka. – Kraków : „Impuls”, 2012.
  Kolbuszowa Wypożyczalnia 48733, Strzyżów Wypożyczalnia 36067
 13. Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska. – Toruń, „Akapit”, 2010.
  Rzeszów Czytelnia 235283, Strzyżów Wypożyczalnia 34379, Leżajsk Wypożyczalnia 33387
 14. Obszary społecznej marginalizacji – niepełnosprawność / pod red. Joanny Rutkowiak i Amadeusza Krause. – Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009.
  Sygn. Rzeszów Czytelnia 235092
 15. Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo, terapia / pod red. Joanny Godawy. – Kraków : „Impuls”, 2017.
  Sygn. Rzeszów Czytelnia 246752, Rzeszów Wypożyczalnia 246753, Strzyżów Wypożyczalnia 38208
 16. Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Agnieszki Pawlak-Kindler. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
  Sygn. Rzeszów Czytelnia 246597
 17. Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Katarzyna Parys. Kraków : "Impuls", 2013.
  Rzeszów Czytelnia 242142
 18. Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk. – Kraków : „Impuls”, 2016.
  Rzeszów Wypożyczalnia 245575, Kolbuszowa Wypożyczalnia 50037, Strzyżów Wypożyczalnia 38440
 19. Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina / Remigiusz Kijak. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
  Sygn. Rzeszów Czytelnia 244706
 20. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej / Amadeusz Krause. – Kraków : „Impuls”, 2010.
  Mielec Wypożyczalnia 59911, Kolbuszowa Wypożyczalnia 47973
 21. Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008.
  Rzeszów Czytelnia 232719, Strzyżów Wypożyczalnia 33390

Artykuły:

 1. Aktywność artystyczna a kształtowanie się samooceny osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 2.2. Kraków : "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013, S. 65-84. 
  Rzeszów Czytelnia 241144
 2. Aktywność zabawowa dziecka 8-letniego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym / Halina Wyrzykowska. // Szkoła Specjalna 2007, nr 5, s. 380-387.
 3. Aspiracje edukacyjno-zawodowe oraz osobiste i rodzinne dorastającej młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Jagoda Wielgos.  // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2017, nr 2, s. 67-84. 
 4. Autonomia osób z niepełnosprawnością : kilka teoretycznych i pragmatycznych uwag antropologicznych / Józef Bremer. // W: Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej Kraków : Akademia Ignatianum, WAM, 2016, S. 13-38.
  Rzeszów Czytelnia 245380, Rzeszów Wypożyczalnia 245381, Łańcut Wypożyczalnia 37276
 5. Badania nad rodzeństwem osób z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie zmian - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Agnieszka Żyta. //W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009, S. 372-382.
  Rzeszów Czytelnia 235290, Sędziszów Wypożyczalnia 39513
 6. Biologiczne podłoże zaburzeń mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną / Katarzyna Kaczorowska-Bray. // W: Biomedyczne podstawy logopedii. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014, S. 263-285.
  Sygn. Rzeszów Czytelnia 241723, Mielec Czytelnia 62182, Rzeszów Wypożyczalnia 241843, Sędziszów Wypożyczalnia 44336, Strzyżów Wypożyczalnia 36671
 7. Cechy osobowości 10-, 13-letnich dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Janusz Kostrzewski, Ewa Zasępa. // Roczniki Psychologiczne T. 9, nr 1 (2006), s. 107-120.
 8. Czy praktyka pedagogiczna dotrzymuje kroku zmianom w teorii pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną? / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta. // W: Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków : "Impuls", 2013, S. 75-89.
  Sygn. Rzeszów Czytelnia 243863
 9. Edukacja i włączanie jako przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych / Krystyna Barłóg. /W: Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. T. 2, Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012, S. 184-201
  Czytelnia Rzeszów 243163, Mielec Wypożyczalnia 61194
 10. Kompetencja komunikacyjna dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim w warunkach edukacji integracyjnej i specjalnej / Anna Regner.  // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja – terapia. Wyd. 2. Kraków : "Impuls", 2014, S. 271-298.
  Sygn. Rzeszów Czytelnia 241728, Rzeszów Wypożyczalnia 241729, Mielec Wypożyczalnia 62360, Łańcut Wypożyczalnia 36763, Sędziszów Wypożyczalnia 43952
 11. Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną : między korzyściami i zagrożeniami / Piotr Plichta. // Dziecko Krzywdzone 2013, nr 1, s. 121-138.
 12. Motywacja do nauki szkolnej uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną : studium różnicy płci / Marzena Buchnat. // Studia Edukacyjne 2015, nr 34, s. 135-151.
 13. Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swojej pracy z dzieckiem lekko niepełnosprawnym intelektualnie - wyniki badań podłużnych / Zenon Gajdzica. // Ruch Pedagogiczny 2012, nr 4, s. 155-163.
 14. Niepełnosprawny w szkole : z analiz dotyczących kompetencji szkolnych i realizacji przez szkoły standardu stwarzania warunków zapewniających rozwój osobom niepełnosprawnym / Iwona Chrzanowska. //W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009, S. 384-397.
  Rzeszów Czytelnia 235290, Sędziszów Wypożyczalnia 39513
 15. Niepełnosprawność intelektualna w obszarze wybranych mechanizmów stygmatyzacji społecznej / Agnieszka Żywanowska. // W: Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków : "Impuls", 2013, S. 197-207.
  Rzeszów Czytelnia 243863
 16. O przyjaźni w życiu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną / Katarzyna Pawelczak. //W: Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym. Warszawa : Difin, 2011, S. 141-160
  Rzeszów Czytelnia 238929, Mielec Wypożyczalnia 62061, Sędziszów Wypożyczalnia 41173
 17. Opinie nauczycieli na temat seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak. // Praca Socjalna 2016, nr 1, s. 113-148. 
 18. Plany życiowe uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 9, s. 42-47.
 19. Poczucie własnej wartości dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Hanna Kubiak. // Studia Edukacyjne
  Nr 13 (2010), s. 35-48.
 20. Poczucie wsparcia społecznego u rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną a ich stosunek do przyszłości / Anna Szczepaniak. //W: Wychowanie - nierozłączność teorii i praktyki : w perspektywie historii edukacji oraz pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej. Toruń : "Akapit", 2010 S. 160-171. 
  Rzeszów Czytelnia 236424, Mielec Wypożyczalnia 61035, Sędziszów Wypożyczalnia 40129
 21. Postawy pedagogów i studentów pedagogiki wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2013, nr 1, s. 85-107.
 22. Porównanie motoryczności dzieci pełnosprawnych, niesłyszących i niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim / Agnieszka Jankowicz-Szymańska [i in.]. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2011, nr 1, s. 55-67.
 23. Poziom umiejętności czytania a rozwój percepcji słuchowej u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Joanna Guzik-Iwińska. // Forum Logopedy 2016, nr 16, s. 56-60.
 24. Psychospołeczna sytuacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lokś. //W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. Kraków : "Impuls", 2003, S. 249-256.
  Sygn. Rzeszów Czytelnia 229185, Mielec Wypożyczalnia 55225, Strzyżów Wypożyczalnia 31387
 25. Samodzielność życiowa osób z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w świetle danych uzyskanych za pomocą nowego narzędzia pomiaru / Zbigniew Woźniak. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2017, nr 3, s. 63-86.
 26. Spostrzeganie siebie i przystosowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Dariusz Kołodziej. // Szkoła Specjalna 2018, nr 1, s. 45-56.
 27. Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych / Dorota Szylarska [i in.] // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2017, nr 1 , s. 3-13.
 28. Stres i postawy rodzicielskie matek i ojców osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną / Dorota Suwalska-Barancewicz, Alicja Malina. // Psychologia Rozwojowa T. 18, nr 2 (2013), s. 79-90. 
 29. Werbalne i pozawerbalne zdolności twórcze uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim / Katarzyna Parys.  // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych T. 65 (2012), s. 137-149. 
 30. Wpływ ćwiczeń funkcjonalnych z wykorzystaniem powierzchni niestabilnych na równowagę statyczną młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną : doniesienie wstępne / Edyta Mikołajczyk, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2014, nr 4, s. 111-119.
 31. Wybrane obszary samooceny dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w integracyjnym systemie edukacji / Irena Ramik-Mażewska. // W: Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków : "Impuls", 2013, S. 179-196.
  Sygn. Rzeszów Czytelnia 243863
 32. Zachowania społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (z badań nad zastosowaniem Story Sacks jako narzędzia wspomagającego pracę z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną) / Agnieszka Łaba-Hornecka. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2017, nr 3, s. 20-33.
 33. Zachowanie jako wyznacznik funkcjonowania społecznego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Joanna Leśniak // W: Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017, S. 186-194.
  Sygn.  Rzeszów Czytelnia 247011

Uwaga: Wszystkie pozycje wymienione w bibliografii są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie i w jej Filiach. Artykuły z czasopism (pozycje, przy których nie ma sygnatury) są dostępne w Czytelni.

Osoby zainteresowane w/w literaturą mogą zamówić skan lub kserokopię poprzez katalog INTEGRO.

 

Rzeszów, 09.01.2019 r.
oprac. Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel

Autor: Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel