„Czy można nauczyć wychowywania do wartości?” - sprawozdanie z konferencji

Tarnobrzeg

 Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Głównym założeniem konferencji było wsparcie szkół w realizowaniu jednego z priorytetów MEN – „Kształtowanie postaw młodego pokolenia”.  Program ten zakłada, że głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie.

Spotkanie rozpoczęła Anna Żarów – dyrektor Biblioteki -  powitała uczestników, następnie głos oddała dr Małgorzacie Makowskiej  z Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Prowadząca, swoje wystąpienie zatytułowała „Uczenie języka wartości poprzez kontakt z literaturą piękną”. Zwróciła szczególną uwagę na rozwój  i reakcje naszego mózgu podczas czytania. Czytając nie tylko poszerzamy nasze horyzonty umysłowe ale także kształtujemy swoją osobowość.  Zasygnalizowała, że nie ma dobrego wychowania bez popularyzacji czytelnictwa.

Bohaterowie lektur w wyrazisty sposób przemawiają do każdego czytelnika a co dopiero do najmłodszych, którzy najbardziej chłoną świat  fantazji. Dobra lektura uczy, bawi wychowuje nie tylko najmłodszych ale każdego z nas.

Kolejna  prowadząca -  psycholog  Bożena Andrychowicz przybliżyła treści na temat „Jak kształtować szczęśliwego człowieka”.  Zwróciła szczególną uwagę na prawidłowy  jego rozwój i dobre wzorce w rodzinie a następnie w szkole.  Prawdziwym drogowskazem w wychowaniu każdego z nas jest wrażliwość, dobroć  oraz dialog, który buduje a nie odstrasza.

 Posłużyła się cytatem  Wojciecha Eichelbergera   „Zadbać o własne szczęście – to jedyny sposób na to, żeby otworzyć dzieciom drogę do szczęścia…”. Podkreśliła, że  tak naprawdę nie ma jednoznacznej recepty na szczęście człowieka, gdyż każdy z nas jest inny.

Następnie  dr hab. Anna Szylar, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, oraz pracownik PCEN/O Tarnobrzeg, starała się znaleźć odpowiedź na pytanie „Czy można nauczyć wychowania do wartości?”

W przedstawionych treściach pokazała, że młodego człowieka należy od samego początku uwrażliwiać  i wzbogacać jego rozwój dobrymi przykładami  dającymi radość jemu i otaczającym go osobom.  Należy to interpretować jako przygotowanie człowieka do życia oraz kształtowanie jego osobowości w konkretnych warunkach społecznych zgodnie z obowiązującymi zasadami rozwoju cywilizacyjnego. Natomiast cele tego procesu zależą od czynników społeczno-ustrojowych oraz ekonomicznych danego kraju. W myśl tego przedstawiła hierarchię  wartości uniwersalnych wg Maxa Schelera: religijne, duchowe, witalne, utylitarne (przynoszące korzyść), hedonistyczne (przyjemnościowe). Wystąpienie zakończyła sentencją,  że  realizacja zadań wychowawczych szkoły powiedzie się wówczas, gdy równolegle przedmiotem zabiegów pedagogów będzie budowanie pogłębionych relacji z wychowankami.

W kolejnych rozważaniach  Piotr Duma – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach, autor wielu publikacji dotyczących Tarnobrzega i regionu, zaprezentował sylwetkę wybitnego tarnobrzeskiego sportowca Alfreda Freyera, który  na pierwszym miejscu stawiał dobro innych i zawsze był chętny do pomocy. Osobowość jego jako sportowca i człowieka była wyjątkowa, do końca swojego życia w sposób bezinteresowny służył ludziom i środowisku. Był prawdziwym społecznikiem i  patriotą godnym naśladowania po wsze czasy.  Zginął tragicznie podczas pożaru Pałacu w Dzikowie, ratując dzieła sztuki rodu Tarnowskich.

Ostatnim punktem  programu była prezentacja Zofii Wójcikowskiej-Grandys  – pracownika Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu.  Prelegentka w wyjątkowo przystępny sposób omówiła: „Zasady konstruowania programu wychowawczego-profilaktycznego” w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę mają uwzględnić  program wychowawczo-profilaktyczny (art.98, ust.4 pr. ośw.)  Najogólniej można powiedzieć,  że w oparciu o prawidłowy program wychowawczy zbieramy „później nasze owoce”. Program wychowawczy to ścieżka po której wędrują nasze dzieci
i wychowankowie.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i wychowawców, którzy na co dzień służą przykładem i  dobra radą  swoim wychowankom na polu dydaktyczno-wychowawczym.

Przedsięwzięciu towarzyszyły dwie  wystawy:
 - „W ślad za patronem” – Klub 8 Wspaniałych Gimnazjum Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu.
 - Alfred Freyer 1901-1927.

Można było również podziwiać rzeźby i płaskorzeźby autorstwa Jana Grandysa.

Dla uczestników sporządzono zestawienie bibliograficzne nt. „Wychowanie do wartości”.

{AG}/2017/Wychow{/AG}

Autor: PBW Tarnobrzeg