Ogłoszenie naboru

Tarnobrzeg

 1. Ogłoszenie naboru.

  Dyrektor BibliotekiPedagogicznej   w Tarnobrzegu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dla nauczyciela bibliotekarza. Zatrudnienie w wymiarze całego etatu tj. 35/35.

  Opis stanowiska: praca bibliotekarska (gromadzenie, opracowywanie zbiorów, obsługa czytelników w programie PROLIB) oraz pedagogiczna (prowadzenie zajęć bibliotecznych).

 2. Wymagania kwalifikacyjne.

  Wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

 3. Wymagane Dokumenty.
  • curriculum vitae,
  • podanie o pracę,
  • kwestionariusz osobowy dla kandydata
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
  • kserokopie dokumentów poświadczających zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
  • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
  • inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaświadczeń o kursach, szkoleniach),
  • ocena pracy lub ocena dorobku zawodowego,
  • oświadczenie kandydata o zapoznaniu z obowiązkiem informacyjnym.

 4. Składanie aplikacji.

  Zainteresowani nauczyciele spełniający wymagania aplikacyjne proszeni sąo złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 30.09.2021 r. osobiście w Sekretariacie Biblioteki (w godzinach pracy), przesyłką listową na adres: BibliotekaPedagogiczna  w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg, bądź pocztą elektroniczną na adres tarnobrzeg@pbw.org.pl, tel.15 821 13 91.

 5. Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy.

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że:

   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka w Tarnobrzegu,
    Wyspiańskiego 2A, dalej jako Biblioteka.
   2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iodtg@pbw.org.pl.
   3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Bibliotekę w celu realizacji procesu rekrutacji,
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
   4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji.
    Po zakończeniu procesu rekrutacji Państwa dane mogą być przetwarzane wyłącznie w związku
    z zawarciem umowy o pracę.
   5. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
    ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
   6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
    co równoznaczne będzie z wycofaniem swojej aplikacji z naboru.
   7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wzięcia udziału w naborze.
   9. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 5 i 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora wskazany w pkt.1.

Autor: BP Tarnobrzeg