Pedeutologia (październik 2017)

Tarnobrzeg

"Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to,
co w nim najlepszego, cudzym dzieciom? /D. Beisser/

Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / Janusz Bielski. - Kraków : "Impuls", 2017, sygn. 109929

Nie wystarczy materiał dydaktyczny, nawet jeśli towarzyszy mu żądny wiedzy uczeń - by proces nauczania się powiódł, potrzebny jest nauczyciel, i to nie byle jaki. A jaki zatem?
Z odpowiedzią spieszy Janusz Bielski, pisząc Nauczyciela doskonałego. Jeden z najwybitniejszych twórców polskiej pedeutologii – Jan Władysław Dawid –w swoim dziele O duszy nauczycielstwa pisał, że: „Istotą nauczycielskiego powołania jest miłość dusz ludzkich”. Ta miłość do wychowanków stanowiła dla autora fundament efektywności pracy wychowawczej i motywację do samokształcenia nauczyciela. W ostatnich latach odnotowuje się coraz częściej badania nad rzeczywistym nauczycielem. Analizuje się jego czynności zawodowe i poszukuje czynników warunkujących większą efektywność pracy. W badaniach tych coraz wyraźniej eksponuje się aspekt prakseologiczny.Szuka się odpowiedzi na pytania: co powinien wiedzieć i umieć dobry nauczyciel określonej specjalności? Jak poszczególne czynności związane z wykonywanym zawodem powinien wykonywać, aby działać sprawnie i skutecznie? Jakie kompetencje moralne, społeczne i komunikacyjne powinien posiadać?
Oto obraz idealnego nauczyciela: ma on skutecznie uczyć i wychowywać, ale nie stresować, być wymagającym, ale nie narzucać, utrzymywać dyscyplinę, ale bez wymuszania, być sprawiedliwym, ale nie zaniedbywać słabszych i wspierać zdolnych. Ma wreszcie rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i doskonalić się w zawodzie. Troszczyć się o losy każdego powierzonego  mu ucznia i działać na rzecz lokalnego środowiska. Ma to wszystko robić, nie licząc poświęconego  czasu i pieniędzy, nie narzekając na zmęczenie i nie żądając nadzwyczajnych warunków pracy.

System awansu zawodowego nauczycieli : ocena kluczowego elementu reformy edukacji / Magdalena Szumiec. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2016, sygn. 109931

W książce System awansu zawodowego nauczycieli – ocena kluczowego elementu reformy edukacji jako ramowy problem badawczy autorka przyjęła następujące pytanie: W jakim stopniu system awansu jest czynnikiem wpływającym na zmianę funkcjonowania zawodowego nauczycieli?
Na podstawie literatury przedmiotu przeprowadziła rozważania dotyczące – tak ważnego w zawodzie nauczycielskim – awansu zawodowego. Dokonała przeglądu dotychczasowych badań ze szczególnym uwzględnieniem opinii środowiska oświatowego na temat awansu zawodowego i jego wpływu na osiągnięcie efektów zakładanych przez MENiS.  W celu uzyskania informacji dotyczących istoty systemu awansu nauczycieli wykorzystała opracowane przeze nią kwestionariusze ankiet dla nauczycieli, dyrektorów oraz ekspertów komisji kwalifikacyjnych/egzaminacyjnych, a także kwestionariusz wywiadu dla wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie pełniących równocześnie funkcję przewodniczących komisji kwalifikacyjnych/egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Na podstawie odpowiedzi respondentów dowiedziała się, jakie czynniki mają wpływ na przebieg ścieżki kariery, poznała okoliczności wzmagające i obniżające efektywność pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz motywy uczestnictwa nauczycieli w procesie awansu zawodowego. Ponadto zebrała informacje o tym, w jaki sposób system awansu determinuje rozwój zawodowy, jaki ma wpływ na jakość świadczonych przez nauczycieli usług edukacyjnych, oraz w jakich obszarach nauczyciele podejmują szczególną aktywność.
Na podstawie odpowiedzi badanych wyciągnęła wnioski, które mogą okazać się przydatnymi wskazówkami dla osób odpowiedzialnych za koncepcyjne opracowanie zmian dotyczących edukacji. Wśród propozycji, których wykorzystanie mogłoby uskutecznić obowiązujący systemu awansu zawodowego nauczycieli, pomocna byłaby zmiana polegająca na odbiurokratyzowaniu procedury, wydłużeniu ścieżki formalnego rozwoju, czy też przeformułowaniu wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu.

Wypalenie zawodowe nauczycieli / Piotr Hreciński. - Warszawa : "Difin", 2016, sygn. 109338

Książka zawiera psychologiczną charakterystykę zespołu wypalenia zawodowego nauczycieli. Przedstawiono w niej kilka najpopularniejszych koncepcji tego zjawiska oraz modele wyjaśniające jego etiologię i dynamikę. Zaprezentowane w książce badania empiryczne przeprowadzono wśród nauczycieli religii. Zwrócono w nich uwagę na dyspozycje osobowościowe katechetów, posiadane przez nich poczucie kompetencji zawodowych, odczuwany stres w pracy, stosowane strategie zaradcze oraz rodzaj pracy emocjonalnej. Uwzględniono także niektóre zmienne socjodemograficzne. W wyniku dokonanych analiz określony został związek wybranych zmiennych z nasileniem i postacią wypalenia zawodowego.

Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej - klient wyróżniony / pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Beaty Janik. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016, sygn. 109505

Celem bibliotek pedagogicznych tworzonych w latach 20. XX w. było wspieranie pracy nauczycieli i szkoły. Zadanie te biblioteki prowadziły w czasach kolejnych reform oświatowych, zmieniania podstaw programowych i reorganizacji systemu szkolnictwa. Kolejny tom, trzeci już w serii Forum Bibliotek Pedagogicznych, jest poświęcony wspieraniu pracy nauczycieli - szczególnego i wyróżnionego klienta bibliotek pedagogicznych. Zawarte w nim artykuły odzwierciedlają sukcesy i trudności w realizowaniu zadań bibliotek.

Autor: PBW Tarnobrzeg