Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line „Cyfrowy i mobilny nauczyciel – to ja”

Tarnobrzeg

Szanowni Państwo,
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu realizują projekt grantowy pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel – to ja” w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
 
Każdy z Państwa będzie mógł stworzyć indywidualny program dostosowany do swoich potrzeb spośród 12 modułów, przy czym:
· moduły 3 i 6 są obligatoryjne dla wszystkich uczestników:
- MODUŁ 3. Metodyka edukacji zdalnej
- MODUŁ 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna 

· spośród pozostałych modułów każdy uczestnik dokona wyboru co najmniej 3 modułów:
- MODUŁ 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
- MODUŁ 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania
- MODUŁ 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji   zdalnej 
- MODUŁ 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
- MODUŁ 7. MS Teams
- MODUŁ 8. Zoom
- MODUŁ 9. Google Meet
- MODUŁ 10. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
- MODUŁ 11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
- MODUŁ 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej .
 
O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2023 r.
 
Okres realizacji projektu: od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
 
Dane kontaktowe:
·  Lider projektu: Ewa Wicherska, e-mail: Ewa.Wicherska@pbw.org.pl, osoba do kontaktu: Małgorzata Fajt, e-mail: Malgorzata.Fajt@pbw.org.pl
·  Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, tel. 15 822 13 73, e-mail: tarnobrzeg@pbw.org.pl
·  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, tel. 13 43-215-72, e-mail: katarzyna.materna@pbw.org.pl
·  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, tel. 16 678 49 42, e-mail: Lilianna.Zywutska@pbw.org.pl

Autor: Ewa Wicherska