Dziecko z FAS

Tarnobrzeg

Dziecko z FAS – zestawienie bibliograficzne w wyborze

Alkoholowy zespół płodowy (FAS, ang. Fetal Alcohol Syndrome) – zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. FAS jest najcięższą formą wad wrodzonych, somatycznych i neurologicznych, wywołanych na skutek narażenia płodu na alkohol.

Wydawnictwa zwarte

 1. Alkoholowy zespół płodu : teoria, diagnoza, praktyka / pod. red. Marka Banacha. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2011, sygn. NG 54886, SG 55786
 2. Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014, sygn. TG 104745, NG 56628, SG 58525
 3. Biorę odpowiedzialność : program profilaktyczno-edukacyjny / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009, sygn. TB 2564, SB 2836
 4. Ciąża a alkohol : w trosce o dziecko FAS / Małgorzata Klecka. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, [2009], sygn. TB 2577, SB 2855
 5. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2015, sygn. TG 107219
 6. Dzieciństwo bez dzieciństwa / Joanna Wawerska-Kus. - Warszawa : "Dywiz", 2009, sygn. TG 98149, 95215, SG 53576
 7. Dziecko z FAS w szkole i w domu / Krzysztof Liszcz. - Kraków : "Rubikon", 2011, sygn. TG 100211, SG 55796
 8. Dziecko z FASD : rozpoznania różnicowe i podstawy terapii / Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009, sygn. TG 96562
 9. Edukacyjne przestrzenie zdrowia : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka, Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2009, sygn. TG 98503
 10. Mój uczeń pracuje inaczej : wskazówki metodyczne / Urszula Grygier, Iwona Sikorska. - Kraków : Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008, sygn. SG 54628
 11. Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD : studium przypadku / Teresa Jadczak-Szumiło ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2008, sygn. SG 53227
 12. Odporność psychiczna dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska. - Warszawa : "Scholar", 2013, sygn. TG 104196, SG 57741
 13. Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej. - Warszawa : "Difin", 2014, sygn. TG 105884, NG 57297, SG 59439
 14. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013, sygn. TG 104451, NG 56613-14
 15. Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski. - Toruń : Adam Marszałek, Olsztyn : współpr. wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2012, sygn. TG 103488, NG 56261, SG 57863
 16. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie / red. nauk. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009, sygn. SG 53508
 17. Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / Danuta Hryniewicz. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007, sygn. TG 94651, SG 52826
 18. Specyfika rozwoju pre- i postnatalnego dzieci ze spektrum FASD : zaburzenia komunikacji językowej / Halina Pawłowska-Jaroń. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2015, sygn. TG 107216
 19. Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, sygn. TG 101974
 20. Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. - Kraków : "Impuls", 2012, sygn. TG 103530, NG 56185, SG 58209
 21. Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011, sygn. TG 102662

 

Artykuły z czasopism

 1. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) / Jadwiga Cholewa.// Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 15
 2. Alkoholowy zespół płodowy : (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) / Krystyna Piwko.// Lider. - 2008, nr 1, s. 24-25
 3. Diagnoza FAS w praktyce / Marta Komorowska.// Remedium. - 2007, nr 11, s. 6-7
 4. Dzieci z FAS w szkole i dzieci z FAS w przedszkolu / Lucyna Bojarska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 27-30
 5. Dzieci z syndromem FAS / Urszuka Kot.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 60-61
 6. Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS) - wybór bibliografii / oprac. Elżbieta Trojan.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 63-64
 7. Dziecko z FAS : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s,. 30
 8. Epidemiologia FAS. Cz. 1 / Beata Skwarczek.// Remedium. - 2014, nr 2, s. 23-25
 9. FAS - od diagnozy do terapii / oprac. MAR.// Remedium. - 2008, nr 6, s.12
 10. FAS to nie wyrok / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, luty, s. 14-18
 11. Fascynujące dzieci : rozmowa z lekarzem psychiatrą Krzysztofem Liszczem, autorem książki "Dziecko z FAS w szkole i w domu" / Krzysztof Liszcz ; rozm. przepr. Jolanta Tęcza-Cwierz.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 10-11
 12. Formy pomocy i metody pracy z dziećmi chorymi na AZP. Cz. 2 / Beata Skwarczek.// Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 5-7
 13. I dzieci z FAS w przedszkolu / Lucyna Bojarska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s.29-30
 14. Metoda ośmiu kroków : jak postępować z dziećmi z zaspołem z FAS.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 9
 15. Metody pracy z dziećmi chorymi na PZA / Beata Skwarczek.// Remedium. - 2014, nr 6, s. 10-11
 16. Na skutek picia / Marta Melka-Roszczyk.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 98-103
 17. Odpowiedzialni rodzice / Jerzy T. Marcinkowski, Anna Bajek, Irena Galewska.// Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 20-21
 18. Płodowy zespół alkoholowy - zagadnienia mowy i percepcji / Halina Pawłowska-Jaroń.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 113-120, bibliogr.
 19. Polska bada FAS / Magdalena Borkowska.// Świat Problemów. - 2013, nr 1, s. 44-46
 20. Pomoc dla dzieci z FAS Magdalena Borkowska.// Świat Problemów. - 2013, nr 9, s. 45-46
 21. Postępowanie z uczniem z FAS.// Głos Pedagogiczny. - 2012, luty, s. 18-19
 22. Potencjał edukacyjny dziecka z Płodowym Zespołem Alkoholowym / Beata Skwarczek.// Remedium. - 2014, nr 5, s. 18-19
 23. Potrzeby a realia profilaktyki i wspomagania rozwoju osób ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych w Polsce / Katarzyna Okulicz-Kozaryn.// Świat Problemów. - 2015, nr 6, s. 29-33
 24. Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE / Katarzyna Pluskota.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.28-31
 25. Społeczne następstwa deficytów rozwojowych dzieci z FAS / Beata Skwarczek.// Remedium. - 2014, nr 4, s. 7-9
 26. Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD / Marta Komorowska.// Remedium. - 2007, nr 12, s. 6-7
 27. Za FASadą / Barbara Kaczmarska.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 6-8
 28. Zdążyć przed FAS / Barbara Kaczmarska.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s.5-8

 

Multimedia

 1. Wieczne dziecko [Film] : film o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS/FAE. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2008, sygn. TDVD 1134

 

Autor: PBW Tarnobrzeg