Dziecko zdolne w przedszkolu

Tarnobrzeg

Wydawnictwa zwarte

 1. Bajkoterapia czyli Jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : ogólnopolski konkurs literacki pt. Razem z Guziolkiem piszemy bajki : 2007/2008 / red. Katarzyna Szeliga. - Kraków : "Impuls", 2010, sygn. TG 99171
  Teksty napisane przez dzieci 7-9 letnie, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez panią Katarzynę Szeligę, autorkę cieszącej się wielkim powodzeniem u dużych i małych czytelników Historii Guziołka... potwierdzają spostrzeżenie wielu pedagogów, iż wyobraźnia dziecięca nie zna granic, a dzieci same potrafią odróżniać dobre uczynki od złych, bezpieczne zabawy od niebezpiecznych, umieją, a przynajmniej starają się oswajać swoje lęki i jeszcze pomagać kolegom. Działalność twórcza, jaką jest wymyślanie bajek przez dzieci stanowi nierozłączną dziedzinę życia przedszkolaków, którzy uczą się nie tylko twórczo używać języka ojczystego, ale przyswajają sobie określone wyrazy i zwroty poprzez naśladownictwo i powtarzanie.
 2. Ciekawość świata : o pamięci i twórczości małego dziecka / Kamila Jankowiak-Siuda, Marta Komorowska. - Gdańsk : Harmonia, 2010,sygn. TG 97519
  Treści poruszane w książce dotyczą wspomagania rozwoju poznawczego dziecka, czyli wszystkiego, co wiązać się może ze zdolnościami intelektualnymi, pamięcią, koncentracją uwagi i twórczością. Zaprezentowana jest tu wiedza psychologiczna z zakresu uczenia sięi rozwoju małych dzieci, a także badania neurobiologiczne nad rozwojem mózgu oraz badania z genetyki zachowania.
 3. Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009,sygn. TG 97933
  Autorka, nauczyciel dyplomowany, pracując z dziećmi w okresie wczesnoszkolnym, zwróciła uwagę na problem diagnozowania i rozwijania zdolności uczniów., Swoje spostrzeżenia, refleksje i propozycje zajęć zawarła w niniejszej publikacji, której adresatem są nauczyciele i rodzice.
 4. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne teksty / Frauke Meinders-Lucking , Susanne Loy. - Kielce : "Jedność", 2009, sygn. TG 95089
  W książce znajdziemy odpowiedzi - jak zadbać o właściwy rozwój intelektualny dziecka, nie okradając go z beztroskiego czasu dzieciństwa
 5. Dźwięki mowy : program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Alicji Maurer. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. TG 98618
  Część teoretyczna tego opracowania ma na celu przybliżenie nauczycielom, logopedom, a także rodzicom pojęcia świadomości fonologicznej i jej znaczenia w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Wyjaśnia ona pojęcia słuchu fonematycznego, będącego podstawą opanowania języka mówionego. Program ten ma za zadanie ułatwić dzieciom uzmysłowienie sobie fonologicznej podzielności słów oraz osiągnięcie umiejętności reprezentowania dźwięków mowy za pomocą liter alfabetu. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi od 3 roku życia.
 6. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. TG 95923,96157
  Autorka omawia różnorakie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, które pobudzają wyobraźnię i rozwój psychofizyczny.
 7. Jak moje dziecko może nauczyć się logiczno - matematycznego myślenia : zawiera praktyczne testy / Dmitris Matzarakis. - Kielce : "Jedność", 2009, sygn. TG 95701
  Książka zawiera wskazówki, ćwiczenia i  zabawy, które w odpowiedni sposób przygotują dziecko do szkoły. Przedstawione są sposoby planowania działań, zapamiętywania oraz opanowania orientacji przestrzennej.
 8. (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2008, sygn. TG 96961
  Publikacja została przygotowana z myślą o tych wszystkich, którzy już korzystają z komputera lub zamierzają rozwijać swoje zainteresowania informatyczne.
 9. Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole / Krystyna Bieluga. - Kraków : "Impuls" 2009, sygn. TG 96206
  Praca zawiera podstawowe informacje teoretyczne dotyczące zdolności oraz sposoby diagnozowania dwóch obszarów rozważań – cech inteligencji oraz myślenia twórczego, stanowiących podstawowe uwarunkowania sukcesów szkolnych dzieci i młodzieży. W oparciu o powyższe przedstawiono główne sposoby stymulowania wymienionych właściwości psychicznych oraz drogę przygotowania nauczycieli do działań na rzecz rozwoju zdolności uczniów.
 10. Rozwój dziecka w przedszkolu : stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych / Iwona Sikorska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2010, sygn. TG 98599
  Wydawnictwo przybliża rolę, jaką w rozwoju dziecka odgrywa wybrany system edukacyjny. Autorka porównuje trzy różniące się ideologią i prezentujące odmienne modele wychowania systemy: montessoriański, waldorfski i standardowy. Z uwagi na brak badań porównawczych istotnym celem pracy stało się urealnienie często skrajnie pozytywnych lub negatywnych opinii wobec alternatywnych podejść do rozwoju i edukacji dziecka. Wyniki badań mogą być przydatne dla zwolenników alternatywnych pedagogik i pomóc im w umacnianiu własnych pozycji.
 11. Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata / Danuta Waloszek. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009, sygn. TG 97978
  Autorka prezentuje nowatorskie spojrzenie na dziecko i jego wspieranie w rozwoju, nie narzuca jednak nauczycielom jednego podejścia do edukacji, ale pozostawia im wybór – z przyjęciem za niego odpowiedzialności.. Na początku opisane zostały założenia filozoficzne prezentowanego podejścia, po czym następuje przejście do omówienia edukacji jako faktu w życiu człowieka i omówienia problemów odnoszących się do sytuacji edukacyjnych
 12. Urodzony matematyk / Katarzyna Mitros. - Poznań : "Publicat", [2010] sygn. TG 97308
  Książka przeznaczona dla rodziców oraz wychowawców grup przedszkolnych. Autorka udowadnia w niej, że nawet najprostsze zabawy mogą mieć walor edukacyjny i wpłynąć na rozwój w mózgu obszarów odpowiedzialnych za zdolności matematyczne. Bawiąc się, dziecko nieświadomie zdobywa wiedzę o przedmiotach policzalnych i niepoliczalnych, bryłach i figurach płaskich, uczy się segregowania obiektów czy zaznajamia z ułamkami.
 13. Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2009    sygn. TG 97692
  Praca zawiera wiele artykułów omawiających rozwój, stymulację rozwoju innowacyjne rozwiązania praktyczne w procesie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przedstawiono również problemy metodologiczne w edukacji wczesnego dzieciństwa.
 14. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008, sygn. TG 93613
  Adresatem publikacji są czynni zawodowo nauczyciele wczesnej edukacji oraz adepci tego zawodu. Książka ma charakter teoretyczno-metodyczny. Poradnik zawiera: wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki zdolności, możliwości wspierania rozwoju zdolności, propozycje rozwiązań praktycznych. Autorzy zwracają uwagę na prawo wszystkich dzieci do rozwoju potencjału intelektualnego i zdolności, niezależnie od statusu materialnego rodziny, w ramach powszechnej edukacji.
 15. Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie / red. nauk. Danuta Waloszek. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2009, sygn. TG 97551
  W publikacji prezentowany jest obraz możliwych do uzyskania efektów zastosowania propozycji osadzonych na podstawowej zasadzie wychowania przez samodzielną pracę dziecka-ucznia, pojmowanej przez niego jako wyróżnik egzystencji człowieka.
 16. Wychowawcze aspekty zajęć umuzykalniających w przedszkolu / Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009, sygn. TG 96997
  Zajęcia umuzykalniające są radosnym przeżyciem wpływającym na samopoczucie dziecka. Dziecko o dobrym samopoczuciu jest bardziej podatne na wpływy wychowawcze, łatwiej podporządkowuje się stawianym wymaganiom, chętniej nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Wszystkie formy umuzykalnienia w przedszkolu budzą chęć pokonywania trudności oraz dają okazję do uaktywnienia osób biernych i nieśmiałych, rozwijają poczucie odpowiedzialności, kolektywizm, karność, dyscyplinę, uspołeczniają.
 17. Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii / red. Andrzej E. Sękowski, Waldemar Klinkosz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010,  sygn. TG 98090
  Niniejsza książka nie zawiera prostych odpowiedzi na pytanie, jak osiągnąć sukces i jak stać się bardziej twórczym. Ujęcie problematyki zdolności jest w niej wieloaspektowe, z tej przynajmniej racji, że artykuły napisane zostały przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny psychologii w Polsce. Lektura książki może być interesująca dla osób szczególnie uzdolnionych, ich rodziców, opiekunów, wychowawców.

 

Artykuły z czasopism

 1. Czytające przedszkolaki / Ewa Bochra // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s.41-43
 2. Dziecko ciekawe świata / Joanna Rynek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s.48-50
 3. Dziecko w przedszkolu / Teresa Melzer // Wychowawca. - 2009, nr 2, s.14
 4. Dziecko zdolne / Paulina Białobrzewska // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s.21-26
 5. Fenomeny obserwowane podczas nabywania drugiego języka a realizacja kształcenia językowego w przedszkolu / Magdalena Kania // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s.14-18
 6. Indywidualizacja działań edukacyjnych / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 5, s.28-30
 7. Małe dziecko w systemie opieki i edukacji / Michał Klichowski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 4, s.54-55
 8. Nie przegap uzdolnień / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s.99-108
 9. Podróże w karecie Jana III Sobieskiego / Katarzyna Pietrzak, Barbara Pietrzak-Szymańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s.17-18
 10. Rozwijanie samoświadomości i poczucia własnej wartości / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s.31-35
 11. Smocze łamigłówki dla małej główki / Joanna Katarzyna Karolczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s.31-33
 12. Stymulowanie twórczej aktywności dziecka / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s.17-19

Autor: PBW Tarnobrzeg