Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych

Tarnobrzeg

I.  Bibliotekarstwo – zagadnienia ogólne
Wydawnictwa zwarte

 1. Biblioteka w komunikacji publicznej.  Jacek Wojciechowski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010 (Nauka-Dydaktyka-Praktyka) sygn.TG99564
  Współczesny przewodniki bibliotekarza, nieodzowny w rozumieniu współczesnej funkcji biblioteki, poszerzeniu wiedzy i kompetencji zawodowych. Autor podejmuje ważny temat roli bibliotek w komunikacji publicznej, zwracając szczególną uwagę na biblioteczne procesy mediacyjne w różnych typach bibliotek, a także ich miejsce w otoczeniu lokalnym i środowiskach ponadlokalnych. W rozważaniach poszukuje odpowiedzi na pytania, jak rozwinie się praktyka komunikacji publicznej w przyszłości oraz w jaki sposób dostosować do niej bibliotekarstwo.
  W rozdziale poświęconym bibliotekom szkolnym (s. 212-218) porusza problem publiczności czytelniczej, organizacji biblioteki szkolnej, powinności edukacyjnych oraz realizacji innych zadaństatutowych.
 2. Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa . Małgorzata Kisilowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010 (Nauka-Dydaktyka-Praktyka)  sygn. TG 99563
  Problem uwikłania współczesnego człowieka w strukturę sieciową, powoduje u każdego z nas, potrzebę odnalezienia się w dwóch wymiarach – tym rzeczywistym i wirtualnym. W dobie współczesnych przemian znamienne jest to, że człowiek coraz częściej zwraca się w stronę „społeczności wirtualnych. Współczesny świat to przede wszystkim sieć, która wymaga od nas życia w dwóch wymiarach. Żeby nadążyć i nie dać się wykluczyć z tej sieci należy umiejętnie korzystać z obu „światów”.
  Autorka kreśli  obraz użytkownika, z którym przyjdzie się w najbliższym czasie „zmierzyć” bibliotekarzom.
  Będą to ludzie, dla których nie są istotne trwałe i głębsze relacje międzyludzkie. Nie będą też w stanie ich  stworzyć. Będą to ludzie wysoce zindywidualizowani i niechętni do przyjmowania informacji poszerzającej zagadnienie o związany z nią kontekst, przyzwyczajeni do pośpiechu i ujawniający w sposób ostentacyjny poziom zniecierpliwienia w sytuacji, gdy źródło informacji ma objętość większą niż jeden arkusz wydawniczy i nie zostało jeszcze umieszczone w Internecie. Rolą bibliotekarza „pierwszego kontaktu” będzie w takich sytuacjach bardzo zaawansowane antycypowanie potrzeb informacyjnych użytkowników. Poza tym należy się spodziewać, że, przyzwyczajeni do korzystania z zasobów elektronicznych o każdej porze doby, „twórco-użytkowniko-konsumenci” kultury będą oczekiwali także takiego trybu pracy instytucji, których misja zawiera się także w działaniach na rzecz ochrony przed „sieciowym wykluczeniem społecznym”. Temu horrorowi autorka nadała bardzo przejrzystą strukturę – od scharakteryzowania sieci jako formy kontaktów społecznych, poprzez miejsce bibliotek w tej neurotycznie rozedrganej sferze publicznej, zmianie dotychczasowych relacji pomiędzy bibliotekarzem a użytkownikiem, a skończywszy na określeniu biblioteki jako instytucji bezpieczeństwa informacyjnego polegającego m.in. na „priorytetowym traktowaniu nie zasobów informacji, a ludzi” (cyt. z autorką, s. 129). 
 3. Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek . Bolesław Howorka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010 sygn. TCz 98107
  Książka stanowi kompendium wiedzy na temat stosowania prawa w bibliotekach i problemów, które spotyka bibliotekarz w swojej pracy. Znajdziemy tu szerokie omówienie aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie bibliotek, zasady postępowania i procedury, które muszą być przestrzegane w działalności bibliotecznej. Autor omówił m.in. ustawy: * o bibliotekach * o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej * o świadczeniu usług drogą elektroniczną, * o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także inne przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, zawodu bibliotekarza, statusu czytelnika itp. Książka dla wszystkich pracujących bibliotekarzy a także studentów i pracowników bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 
 4. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece. Paweł Pioterek. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2008 sygn. TG 93816
  Budowa i doskonalenie zespołów pracowniczych budzi duże zainteresowanie współczesnych organizacji. Z badań naukowych wynika, że  a powodzenie i efektywność organizacji oprócz czynników materialnych, technicznych i finansowych, istotny wpływ mają ludzie - ich umiejętności, kompetencje, możliwości oraz wyznawane wartości. Równie ważne są relacje między ludźmi, forma organizacji ich pracy oraz role jakie pełnią w zespole. 
 5. Elektroniczny wizerunek biblioteki. Pod red. Mai Wojciechowskiej. - Gdańsk : "Ateneum" - Szkoła Wyższa, 2008 sygn. TG 94954
  Książka zawiera 21 referatów. Na uwagę zasługuje referat „Kształtowanie wizerunku biblioteki przez media elektroniczne”. Autorka wyliczyła zalety Internetu: globalny zasięg, interaktywność, szybkość komunikacji, dwukierunkowość przekazu oraz dowolność czasu przepływu informacji. Internet stał się głównym czynnikiem współcześnie zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorstw (bibliotek również).Własna strona internetowa biblioteki to przede wszystkim informowanie o zbiorach i bazach danych. Serwis internetowy biblioteki to konieczność, bez tego biblioteka staje się tylko instytucją a nie sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwem.
  Referatem tematycznie nawiązującym do pierwszego są „Wirtualni użytkownicy nowoczesnych bibliotek...”. Wizerunek biblioteki to nie tylko biblioteka, bibliotekarz, ale przede wszystkim użytkownik. Współczesny użytkownik biblioteki to taki, który umie skorzystać z jej zasobów elektronicznych. Autor podaje, że użytkownik powinien stać się partnerem w bibliotece. Współpraca z nim, dążenie za jego oczekiwaniami, potrzebami jest nadrzędnym zadaniem biblioteki. Więc i bibliotekarz, ten współczesny powinien mieć: zdolności analityczne, umiejętność zarządzania rozproszonymi zasobami, kreatywność oraz umieć wprowadzać innowacje. Będzie funkcjonowało nowe pojęcie -„użytkownik wirtualny”. To nowy czytelnik, który z braku czasu, odległości nie chce się udać do biblioteki. Zadaniem biblioteki staną się więc uproszczone procedury w zapisie do biblioteki (poprzez komputer), rezerwacja pozycji, ich wypożyczanie,oraz przeglądanie źródeł elektronicznych.
  Ciekawym referatem są „Nowe media w pracy nauczyciela – bibliotekarza”. We wstępie swoich rozważań autorka podaje, że nowoczesna biblioteka powinna być wyposażona w sprzęt komputerowy, nie tylko dostępny dla uczniów i nauczycieli, ale powinien służyć gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji. Autorka podaje serwisy dla bibliotekarzy, z których można korzystać. Bibliotekarz szkolny to obecnie cenzor tego czego uczniowie potrzebują w zdobywaniu informacji. To on musi im uświadomić, że tak łatwo złamać prawo autorskie „ściągając” prace z Internetu. To na nim spoczywa „pierwsza” edukacja informatyczno – biblioteczna. Zadanie ukształtowania ucznia, które później zaowocuje chęcią odwiedzania biblioteki, uczestniczenia w jej życiu.
 6. O bibliotekach po mojemu. Jacek Wojciechowski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012 sygn. TG 101777
  Co by było, gdyby bibliotekarska profesja w Polsce awansowała do poziomu, jaki dziś jest standardem w Skandynawii? Autor w czasami lekki, innym razem dosadny, albo przekorny sposób nakłania do regeneracji przeświadczeń, oderwanie się od codziennych wydarzeń i na odmienne, rozleglejsze spojrzenie na pracę bibliotekarzy oraz biblioteki... Czy aby cokolwiek zmienić wystarczy robić mało, niewiele, trochę? Jak bardzo rzeczywistość jest kreowana przez samych bibliotekarzy? Zbiór fascynujących felietonów został podzielony na trzy grupy: teksty o tym co nas w bibliotekarstwie otacza, pogłębione refleksje na temat bibliotekarskiej rzeczywistości oraz omówienia kilku publikacji zagranicznych, sygnalizujących, nad czym łamią sobie głowy inni.
 7. Podręczny słownik bibliotekarza . Oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka przy współpracy Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011 sygn. TCz 101524
 8.  Prawo autorskie w pracy bibliotekarza. Bolesław Howorka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012 sygn. TG 101775
  Problematyka prawa autorskiego jest obecnie jednym z ważniejszych elementów wiedzy współczesnego bibliotekarza pracującego w różnego typu bibliotekach, od naukowych do publicznych. Znajomość podstawowych zasad związanych z ochroną własności intelektualnej to obowiązek każdego bibliotekarza. Autor omówił w książce kolejno wszystkie artykuły prawa autorskiego, zwracając szczególną uwagę na kwestie ważne dla bibliotekarzy.
 9. Ściąga dla bibliotekarzy : strony www bibliotek, instytucji kultury, fundacji, serwisów informacyjnych, blogów i inne adresy przydatne w codziennej pracy bibliotekarza. Oprac. Grażyna Bilska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012 sygn. TG 101776
  Zestawienie stron WWW. Przypomina ważne, interesujące i pożyteczne miejsca, których nie mamy na stałe w pamięci. Prawdopodobnie każdy odkryje też, dzięki niej, jakiś nowy dla siebie adres, który dobrze jest znać.
 10. Vademecum bibliotekarza [Dokument elektroniczny] : praktyczne i aktualne informacje dla bibliotekarzy. Zespół aut. pod red. Lucjana Bilińskiego. - Stan prawny na maj 2011 r. - Warszawa : "Verlag Dashofer", 2011. – Segregator + CD Tematyka: Vademecum zostało opracowane z myślą o bibliotekarzach pracujących w różnych bibliotekach.
  Ddobór materiału uwzględnia wszystkie najważniejsze problemy, którymi zajmują się biblioteki:
  Podstawy prawne działalności bibliotek
  Zasady gromadzenia, opracowywania i ochrony zbiorów
  Postulowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
  Komputeryzacja i internet w bibliotece
  Nowe zasady kształcenia i doskonalenia bibliotekarzy
  Biblioteka w zreformowanej szkole
  Zalety:
  Regularny dopływ informacji dzięki serwisowi aktualizacyjnemu
  Kompleksowe ujęcie najważniejszych zagadnień
  Zestaw sprawdzonych narzędzi – gotowe rozwiązania i przykłady
 11. Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza. Danuta Saniewska ; współpr. Mirosława Bogacz, Bożena Boryczka, Krystyna Wijaczka. - Warszawa : "Sukurs", 2011 sygn. TG 101849

 

Artykuły z czasopism

 1. Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej : (praktyczny poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy) i uczniów / Anna Rzędowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 1, s. 15-17
 2. Internetowe kioski w bibliotece / Aleksander Trembowiecki // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 2, s. 36-37
 3. Pokazy filmowe w bibliotece / Sebastian Karolik // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 4, s. 17-18
 4. Jaka edukacja, taka biblioteka: klient biblioteki o krok za Web 2.0 / Jolanta Jackowicz-Korczyńska // Biuletyn EBIB. - 2012, nr 2
 5. URI: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/129/129_jackowicz_korczynska.pdf

 

II.  Zbiory biblioteczne

 1. Audiobooki w bibliotece. Aldona Żukowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012  sygn. TG 101526
  Próba kompleksowego spojrzenia na coraz bardziej modną formę książki w postaci tekstu dźwiękowego – w kontekście jego rozwoju,  produkcji wydawniczej, dystrybucji – po udostępnianie w bibliotekach różnych typów.
 2. Przesyłanie zdigitalizowanych artykułów na prośbę użytkownika za pośrednictwem Internetu / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - 2012, nr 4, s. 11-16
 3. Opracowanie rzeczowe literatury pięknej. Adam Stopa. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2008  sygn. TG 92411

 

III.  Zawód bibliotekarza 

 1. Bibliotekarz: zawód czy powołanie. Pod red. Marcina Geryka. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Zarządzania, 2010  sygn. TG 99223
 2. Czy bibliotekarz może być doradcą informacyjnym? / Anna Konieczko // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 1, s. 7-8
 3. Co powinien bibliotekarz? / Stefan Kubów // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 1, s. 36
 4. Bibliotekarz - wychowawcą? / Joanna Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 3, s. 4-5
 5. Nauczyciel plus bibliotekarz / Maria Mendela // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 11-12
 6. Motywacja pracowników w bibliotece / Iwona Zbroszczyk // Bibliotekarz. - 2012, nr 4, s. 7-8
 7. Małe narzędzia dla innowacyjnego nauczyciela bibliotekarza / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 10-12
 8. Zastosowanie prezentacji multimedialnych w pracy nauczyciela bibliotekarza / Ewa Osoba, Aneta Szadziewska // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 3, s. 20-25
 9. Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7/8, s. 12-13
 10. Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 12-13
 11. GIMP w pracy nauczyciela bibliotekarza / Jadwiga Pawluk // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, Biblioteka Centrum Informacji nr 4, s. 14-16 [Darmowyprogram do przetwarzania fotografii cyfrowej (obróbka, poprawianie jakości zdjęć, efekty specjalne, manipulacja obrazem]. Kurs e-learningowy dostępny na platformie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu: http://wmbp.edu.pl/news/499/151/
 12. Nauczyciel bibliotekarz jako psycholog / Grażyna Petruczynik // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 12, s. 5-7
 13. Przepis na prezentację maturalną : praktyczny poradnik dla nauczycieli (bibliotekarzy) i uczniów / Anna Rzędowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 12, s. 13-15

 

IV.  Edukacja medialna

 1. Edukacja audiowizualna w bibliotece szkolnej : omówienie zasobów internetowych, które można wykorzystać w pracy z uczniami / Aleksandra Czetwertyńska, Marianna Hajdukiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 8-10
 2. Nadążyć za zmianami : (nie tylko) filmowe pomysły na promocję edukacji medialnej w szkole / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, wkładka Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 3-5
 3. Oskar? Co to takiego? : zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów klasy II gimnazjum / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, wkładka Biblioteka Centrum Informacji, s. 21-22

Autor: PBW Tarnobrzeg